Meny
Startsiden
Diskusjonsforum
Om oss
Artikler m.m.
Bildegalleri
Matretter
Linker
Kontakt oss
Webadministrasjon
 
Skriv ut
SAMISKHET UNDER ENDRING

Jane Juuso:

- barns syn på etnisk identitet og slektsnettverk

Institutt for sosialt arbeid NTNU, Trondheim 2000

Min hovedfagsoppgave innen sosialt arbeid dekker et område innenfor kulturperspektiv i barnevern og sosialt arbeid.

Jeg har intervjuet til sammen 33 barn i alderen 9-13 år om deres samiske tilhørighet, om hvordan de opplever å tilhøre en etnisk minoritet i dagens globaliserte samfunn.

Videre har jeg intervjuet de samme barns om hvordan de opplever sine slektsnettverk, og hvem i deres nettverk er det som de opplever som en støtte for dem.

Jeg har altså i min hovedoppgave forsøkt å sette søkelys på barns opplevelser av sin samiskhet og i denne sammenheng hatt særlig fokus på slekta som en sosial institusjon.

Jeg hentet data på flere måter. For det første intervjuet jeg barn i barnevernet. Kriteriene for barna var at de var samer, og hadde tiltak i barnevernet på intervjutidspunktet.

For å få informasjon om hvordan det jeg her kaller vanlige barn mener om de temaene jeg hadde valgt ut, intervjuet jeg såkalte vanlige samiske barn, og de ble intervjuet i grupper.

Jeg har brukt mitt materiale å drøfte hvordan samiske barns synspunkter på identitet og slektsforhold kan brukes i barnevernets praksis. Dette har jeg knyttet bl.a. til nettverksarbeid i barnevernet.

Publisert : 20.09.2005
Publisert av : Webmaster